pátek 14. září 2018

Zadání zimní semestr 2018/19


KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - MĚSTSKÝ NÁJEMNÍ DŮM
Zřejmě jsme v našem atelieru ještě nikdy nezadali „proluku“. Něco tak předpokládatelného. Pffff. Teď ji zadáváme. Proč? Měřítko. Možnost i nezbytnost dostat se v rámci jednoho semestru k práci s detailem domu. Nutnost pečlivé práce se skladbou bytů vedoucí k ekonomickému celku. Dům není zadán jako nájemní jen tak náhodou. Není to trh, kdo stanovuje vlastnosti důstojného bydlení. Bývala (a v zahraničí i je), to municipalita (či silné bytové družstvo) kdo dlouhodobě určuje obecný standard bydlení v zemi. Co je nejmenší garsonka? Kolik potřebuje čtyřčlenná rodina prostoru? To a spoustu dalších otázek si budeme klást tento semestr. Velmi podrobně. Nad půdorysy. Nad schématem domu a pečlivě i jemně nad jeho estetikou. Krom výše řečeného budeme klást důraz na začlenění domu do kontextu Karlína. Bude čas na detail.
Úkolem semestru je na prázdné parcele, na nároží ulic Křižíkova a Šaldova navrhnout bytový dům. Obsahem/programem domu bude kombinace městských nájemních bytů a pravděpodobně menšiny bytů určených k prodeji. Požadován je universální komerční parter. Parcela navazuje na nedokončený projekt tzv. Cornlofts. Budeme pracovat s variantou, jako kdyby byl projekt dokončen. I v této verzi byla vymezená parcela určena k zastavění rohovým domem.
Úloha je akademická. Studenti mohou experimentovat s místními regulativy a prověřit potenciál parcely. Svoji tezi, stejně jako vždy, budou teoreticky obhajovat a dokladovat.

Představení zadání bude probíhat 24. září 2018 v posluchárně 105 dle společného harmonogramu. Po prezentaci následuje sraz studentů v našem atelieru 644.
Práce je vypsána jako:  ATBS, ATVZ, ATV, ATZBP, DP

Zájemci o toto zadání a studium v našem atelieru, prosím posílejte svá digitální portfolia již teď na maily Petře Michalovi:
|   petra.kunarova@fa.cvut.cz   |  michal.kuzemensky@fa.cvut.cz   |
.

úterý 6. března 2018

Zadání letního semestru 2017/18                                                        
1/ popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení
Centrum duševního zdraví je nový typologický druh, který má za cíl zjednodušit péči pro duševně nemocné, resp. položit nižší práh dostupnosti - tak aby odpadla nutnost automatického přijímání pacientů/klientů do velkých nemocničních ústavů. Vznik typologického druhu souvisí s tzv. reformou psychiatrické péče – tedy péče o duševní zdraví. „Centrum duševního zdraví“ nově obsahuje spojení zdravotnického a sociálního zařízení se stanovenou spádovou oblastí tzn. předpokládatelným počtem a okruhem klientely. V našem zadání spojujeme funkci Centra duševního zdraví a Krizového centra (naléhavá akutní péče). Hlavní teoretickou úlohou diplomní práce je komplexně prověřit vlastnosti typologického druhu „centrum duševního zdraví s krizovým centrem“. Kompetencí a úkolem studentů je navrhnout na základě studia čerstvých teoretických materiálů a návštěvy několika podobných zařízení fungujících v provizorních podmínkách v Praze, ideální stavební program.
Konečným úkolem studentů je v rámci vymezeného území navrhnout, podle jimi stanoveného programu stavbu takového zařízení. Dům bude navržen velmi detailně a popisně - v tomto ohledu bez rozdílu mezi interiérem a exteriérem stavby. Očekávána je pečlivě navržená struktura s důrazem na popis materiálů, haptických vlastností stavby, určujících detailů, působení světla atd …  Nedílnou součástí zadání je návrh exterieru tzn. celého vymezeného území a dopravního rozhraní s okolními pozemky. Důraz bude mimo jiné kladen na návrh urbánního detailu na celém zadaném pozemku. Rozdělení na veřejné a soukromé (program domu je výrazně menší než vymezené území).