čtvrtek 12. března 2015

Eva Rosenová: "Bytové domy Na Zatlance" - diplomní projekt ze zimního semestru 2014


Projekt Evy Rosenové je poslední školní projekt - diplomní. Vyjma obvyklých příloh, issuu a autorského textu si tedy můžete přečíst oponentský posudek Martina Tycara a hodnocení vedoucího diplomní práce.
foto Pavel Aschermann

foto Pavel Aschermann

foto Pavel Aschermann

foto Pavel Aschermannxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTORSKÝ TEXT
Pozemek na rohu ulice Ostrovského a Na Zatlance se vždy v průběhu své historie nacházel na pomezí města a parku, a tento balanc si udržel i do své současnosti. V návrhu jsem se rozhodla jeho ambivalentnost ponechat a nabídnout propojení dvou rozdílných atmosfér. Udržet tu část, která se chce stát městem, městskou a tu, která se obrací ke kopci parkovou. Zahrada působí kontrastně k městskosti, kterou nabízí okolní ulice. V opačném případě působí okolní domy jako fragmenty města při pohledu zevnitř. Tichá přítomnost města, ne jeho odtržení, se staly jedním z prvků návrhu. Z celkové atmosféry současného Smíchova je stále zřejmá jeho původní průmyslová historie, vnímáme ale i vznešenost a honosnost činžovních domů a parků s letohrádky, které údolí obklopují. Tyto dvě nálady Smíchova jsou pro mne silným prvkem jeho charakteru. Výraz domu vychází právě ze spojení přetrvávající drsnosti čtvrti a noblesy okolních domů.
Obraz domu
Návrh fasády tak reaguje na přísné domy z 30. let 20. století a pro Smíchov typické domy postavané v novostylu. Dekorativní i funkční prvek zábradlí, který domy zkrášloval a odlišoval jeden od druhého jsem až banálně reprodukovala ve svém návrhu. Vybrala jsem nejtypičtější dekorované zabradlí, které je vnímáno jako symbol vznešenosti a buržoazie. Balancování mezi banalitou až kýčem a kvalitním prvkem dekoru jsem se pokusila vyvážit tvrdší hrubou fasádou z betonové omítky a přesným usazením hmot.
Urbanistický koncept
Blok je rozčleněn na čtyři domy, které si směrem do ulice udržují přísnější rovnější linku a naopak zahradní strana domů je uvolněnější, s balkóny a měkkou plynoucí linkou, která dvůr obepisuje a otevírá do parku. Uliční část vnímáme jako pevnou linii, ale já si dovoluji ponechat propustnost mezi jednotlivými domy. Parcela je orientována převážně severním směrem do parku, proto je blok načleněn a tím je dvůr lépe osluněn a provětrán.
Nárožní část parcely reaguje na místní podmínky a vyzdvihuje specifičnost místa. Tím, že je
ponecháno volné, dává prostor téměř stoletým lipám, čímž je zachován motiv vstupu a vytváří tak hodnotný vstupní předprostor. Reakce na specifické podmínky najdeme i v okolí parcely, zástavba není tvořena přesnými bloky, které známe z Vinohrad, ale ponechává si uvolněnější charakter. Neuzavřený blok, úskoky jako reakce na terén, douzavření bloku zdí, vyhnutí se stromu, předprostor se vstupy do domu, to jsou některé příklady, které se objevují v okolí. Inspirací jsou i okolní nárožní domy, které svými vznešenými rohy vytváří noblesu, ta se odráží na atmosféře domu, dům na který budu hrdý a budu rád, že bydlím práve zde.
Prostory
Společeným vstupem je náměstíčko s lipami a brankou odkud se každý přes dvůr a zahradu vydá ke svému domu. V pozadí vidí část zahrady ve svahu s altánkem nabízející možnost pro trávení osamělých či naopak společných chvil. Cestou mineme společenskou místnost umístěnou v blízkosti náměstíčka, soukromé zahrádky přízemních bytů a vstoupíme do osvětleného prostoru schodiště. Pokud bychom pokračovali dvorem dál přijdeme k prostoru s dětským hřištěm. Svažitá část pozemku bude upravena zídkami a posezeními, tak aby mohla sloužit k volnočasovým aktivitám obyvatelů. Protože je z horní části výborný výhled, navrhuji zde altánek, který symbolicky uzavírá celý dvůr a slouží jako místo k zastavení, grilování, společenským událostem. V přízemních patrech na úrovni ulice Ostrovského se nachází pronajímatelné prostory. Podzemní garáže jsou umístěny přímo pod domy a jsou napojeny na komunikační jádra, spolu se sklepy pro jednotlivé domy zabírají dvě podzemní podlaží. Spojené jsou polorampami, které vyvažují svažitý terén. Příjezd je z ulice Na Zatlance, kde jsou také umístěny vchody do prvního podzemního patra domu D. Vchody jsou navrženy jako převýšené prostory s vrchním osvětlením.
Byty
Propustnost obou světů, je přenesena i do vnitřních dispozic. Princip bytu je založen na průhledech obytným prostorem, pokud vstoupíme do nárožního bytu uvědomíme si jeho vícestranné proslunění a hned od vstupu můžeme diagonálně zamířit do hlavní obytné místnosti. Naopak základním aspektem příčných bytů je jejich jendoduchá linka průhledu města a zahrady a jejich západovýchodní orientace nám prosvětluje byt po celý den. Společným prvkem je obytná místnost s velkým jídelním stolem a lodžií, kterou objímá věnec dalších pokojů. Výška domů je odpovědí na situaci ve svém okolí, spolu se snahou o vvysokou kvalita bydlení, kterou nabízí velké i malé střešní byty. Byty jsou navrženy od malých, pro mladé páry či zcestovalé jednotlivce, střední pro rodiny s dětmi, ale i prostorné pro větší rodiny nebo lidi neváhající obydlet zajímavý prostor a ocenit jeho kvality. Flexibilita dispozic je umožněna spojováním menších nárožních bytů, jak v ploše jednoho patra, tak vertikálně počítající s návrhem mezonetů.
Byty se zahrádkou Všechny byty v prvním patře mají soukromou zahrádku s teráskou. V domě A je přístup do bytu umožněn přímo přes soukromý vstup.
Mezonety Flexibilita dizpozic umožňuje návrh mezonetů. Navrženy jsou jako komfortní byty s převýšeným obývacím prostorem nebo jídelnou. V domech A a D se v horních patrech jedná o prostorné rodinné byty s terasou a v domě C o kvalitní menší byty pro náročnější klientelu neváhající obydlet zajímavý prostor.
Střešní byty V posledním patře se nacházejí nejrozlehlejší a nejluxusnější byty a mezonety. Zabírají celé patro nebo jeho polovinu, standard pokojů a ploch je navýšen. Součástí jsou velkorysé terasy, které nabízí krásné výhledy.
Konstrukční a materiálové řešení
Čtyři domy jsou spojeny podzemními garážemi, do kterých vedou středově umístěné schodiště osvětlené střešním světlíkem. Z hlediska konstrukce jsou objekty navrženy jako vyzdívaný železobetonový monolit. Sloupový nosný systém garáží, vycházející z modulu parkovacího stání – 2.70 m, je dimenzován na rozpony 5,4 m respektive 8,1 m. V úrovni vnitrobloku – v prvním bytovém patře přechází sloupový systém do příčného stěnového nosného systému.
Obvodové (nosné) stěny tloušťky 0,5 m jsou vyzděny termoizolačními tvárnicemi Porotherm a zatepleny minerálními deskami. Vnější povrchovou úpravu fasády tvoří na hrubo proškrábávaná šedivá betonová omítka. Typické horizontální římsy a šambrány okolo okeních otvorů jsou navrženy jako opakující se betonové prefabrikáty. Předstupující balkóny jsou z hlediska konstrukce a tepelných
mostů řešeny pomocí systému Schöck IsoKorb. Okení rámy jsou dřevěné (dub), ošetřeny přírodním bezbarvým lakem. Dekorativní zábradlí je
navrženo jako kovový zámečnický výrobek.
_________________________________________________________________________________

OPONENTNÍ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE EVY ROSENOVÉ
            bytový dům  Na Zatlance
            Praha 5 – Smíchov

                    OBSAH:
                     
                    A. Posudek
                     
a)               zhodnocení analýzy místa
b)               zhodnocení analýzy zadání
c)                zhodnocení konceptu
d)               zhodnocení urbanistického řešení
e)                zhodnocení architektonického řešení
f)                zhodnocení funkční náplně/programu a disposičního řešení
g)                zhodnocení konstrukčního řešení

Závěrečné zhodnocení
                     
a)               zhodnocení analýzy místa
                     
                    Autorka věnovala úvodem velkou péči sběru dat o území (fotodokumentace místa + archiv ).  Jejich správným vyhodnocením určila veškeré podstatné principy a charakteristiky místa a i díky tomu je výsledný návrh kontextuální. Vedle standartních vlastností místa (typu : situace v rámci města, doprava, funkční, sociální mapy nebo zeleň) je zajímavá především ubanistická forma. Úpatí Mrázovky nebylo historicky určeno k tradiční vysoké blokové zástavbě především z důvodu morfologie terénu, kdy tento pás měl menší cenu než přilehlé klasické městské pozemky. Zahušťování města ale zvedlo hodnotu i tohoto pozemku natolik, že ho dnešní developer zastavuje maximálně povoleným – tedy stejným - objemem jako přilehlé dobové bloky.  Projekt správně vyzdvihuje význam vtahu kopce a města pro kvalitu širšího místa.  Pečlivým studiem okolní tradiční architektury objevila autorka bohatý materiál, který použila ve vlastním návrhu : řád, pro místo typickou strohost výrazu, nárožní formu, proporce, siluetu, parter a drobná zákoutí zeleně, materializaci a detaily fasád.
                     
                     
b)                                          zhodnocení analýzy zadání
                     
Se způsobem zástavby úzce souvisí názor na prověření kapacity pozemku tj. Revize zadání. Projekt dochází k odpovědi zjevně tak, že pracuje s kapacitou zcela svobodně – ideálně z pohledu architekta – a po architektonicko-urbanistické tvorbě dochází k výsledné HPP=11420m2 přičemž maximální možná HPP=15531m2. Zmenšení kubatury architektem o čtvrtinu je jistě legitimní a v případě školní úlohy správné, na druhou stranu v současné praxi nereálné. Stavebník vždy sleduje maximální využití území a úkolem architekta je nalézt kvalitu nikoliv na úkor redukce objemu. Nárůst hmoty by pro koncept možná znamenal přehodnocení počtu (tří) proluk a/nebo prvku ustupování hmoty ve vyšších podlažích. Na druhou stranu ale návrh přesně ukazuje na chybu Regulace, která nerozlišuje mezi plochou v jádru města a okrajovou – přechodovou plochou, a evidentně ji tím přetěžuje. Bohužel.

c)               zhodnocení konceptu
                     
Koncept je založen na propustnosti stavby ve směru město-kopec/zeleň. Je to velmi silný motiv, jehož zásadním přínosem je zachování stávající kvality širšího místa.  Forma nabízí řadu krásných pohledů, stejně jako výhledů, které jsou jednou z nejoceňovanějších vlastností soudobého bydlení. Výhodou konceptu založeného na formě (členěném objemu) je potom možnost použít úsporný výraz , materializaci a barevnost. A přesně to návrh představuje - je díky tomu v souladu s tradičním okolím.  Zvolený koncept tedy hodnotím velmi vysoko.
                     
d)               zhodnocení urbanistického řešení
                     
                                               Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole samotná forma vychází z charakteristických principů místa. Je přechodovou / okrajovou formou mezi blokem a zelení a zachovává princip vynechané proluky. Hierarchie prostor veřejný – poloveřejný – soukromý je velmi zdařilá.  Hmoty sjednocuje vtipně využitý stávající kamenný sokl v uliční čáře a návrh dokonce zachovává i vzrostlé stromy v nárožní poloze a začleňuje je do vstupní partie. Právě způsob výřezu hmoty v nároží kvůli stromům mi nicméně přijde pocitově trochu náhodný, respektive toto místo by mělo být z městského pohledu přece jen více zpevěno a buď by mělo být stejné jako další dvě proluky nebo naopak výrazněji od nich odlišeno. Ubírání hmoty ve vyšších podlažích – tedy členité siluetě – plně rozumím jako principu, který oživuje strohé plochy fasád a je v souladu s prolamováním hmot /prolukami. Dopravní obslužnost je řešena logicky, stejně tak vstupy a vnitřní dvůr.                                          
                                                
e)               zhodnocení architektonického řešení
                     
Podoba fasád je inspirována tradiční architekturou tohoto místa.  Vysoko hodnotím proporce, řád, členění, materializaci, barevnost a tedy celý vzhled, který je opravdu kultivovaný, noblesní a jistě nadčasový.  Použití výrazného dekoru je šťastné a podařilo se. Je potřeba připomenout, že tradiční členění fasády je nejekonomičtější, velká francouzská okna jsou naproti tomu investicí na správném místě a zajišťují bytům kvality vyššího standartu. Stejně tak použití lodgií a jejich kombinace s balkony lze hodnotit jako nejkvalitnější formu exterierového prostoru soudobého bytu.  Stálo by za analýzu odlišení uličního a dvorního vzhledu tradičního domu, a jeho použití v návrhu.
                                                
f)                zhodnocení funkční náplně/programu a disposičního řešení
                     
Zadáním byl bytový dům vyššího standartu, s volitelnou náplní parteru.  Původní kamenný sokl v ul. Na Zatlance umožňuje logický vjezd do garáží a zvedá přízemní byty nad úroveň ulice.  Západní dům je odsazen od hranice pozemku a přízemní byty na terénu mají předzahrádky. Pouze jižní – jeexponovanější dům má tedy přístupný parter, do kterého autorka správně umístila kavárnu a nebytové prostory. Velký problém současné architektury bytových domů  s přízemním podlažím je zde řešen velmi dobře.  Vlastní domy mají tradiční středové komunikační jádro,  kterého denní osvětlení zajišťuje horní světlík a zrcadlo schodiště.  Středové jádro má oproti komunikaci na fasádě řadu výhod, nezabírá cennou fasádu a neruší intimitu dvora či řád ulice.
Skladba bytů (3kk, 2kk) a jejich upořádání je v pořádku. Návrh umisťuje hlavní obytné prostory vždy buď do nárožních polohy (13x na podlaží) a nebo jsou příčně – dvoustranně orientovány (5x). To zajišťuje nejvyšší možnou užitnou hodnotu a je to umožněno členěním hmoty (tj.formou – viz výše). U některých jednotek se mi zdá poddimenzovaná vstupní předsíň s úložnými prostory. Oceňuji citlivé oživení opakujícího se podlaží mezonetovými byty a uskakováním horních podlaží. Konstrukční systém má potenciál pro možné úpravy diposic a případné spojování bytů.
                                                
g)                                          Zhodnocení konstrukčního řešení
                                                
Vyzdívaný stěnový monolit je použit správně – je to běžná konstrukce využívající monolitické středové jádro, fasády a mezibytové stěny – tedy místa kde se uplatní akustická kvalita monolitu. Všechny vnitřní dělící stěny jsou potom nenosné a tedy Variabilita disposic je vysoká.
                                                
Závěrečné zhodnocení
                                                
                                               Nelehká úloha hodna diplomové práce měla prověřit schopnosti diplomanta v celé šíři – od urbanismu po interier a detail. Eva Rosenová navrhla srozumitelný a  přesvědčivý dům, který je v souladu s duchem místa, do kterého vstupuje citlivě a ohleduplně. Zachovává cenné hodnoty i detaily v území.  Dům má svůj nevtíravý charakter vně i dovnitř a věřím, že identifikace obyvatel s ním by byla snadná. Návrh je zároveň moderní soudobou architekturou. Byty jsou výborně osvětleny, mají kvalitní výhledy, vnější plochy a dobře řešené diposice. Rád bych zde bydlel.
                                                
                                               V neposlední řadě oceňuji kultivovanou formu především grafické stránky zpracování.
                                                
                                               Projekt si zaslouží hodnotit výbornou známkou.
                    V Praze dne 20.5.2011
                    v úctě

                     
                    …..................................................................................
                    Ing. arch. Martin Tycar

                    Znamení čtyř - architekti s.r.o.

_________________________________________________________________________________

POSUDEK VEDOUCÍHO PROJEKTU
Název práce: Bytové domy Na Zatlance
Vedoucí práce: Ing.arch.Michal Kuzemenský
Diplomantka: Bc. Eva Rosenová

Eva se úkolu stanoveného zadáním diplomní práce zhostila výjimečně a její práce patří k tomu nejlepšímu, co v našem atelieru na jednotné zadání vzniklo. Popíši proč.
To, že práci předcházely, k jádru problému směřující analýzy, považuji za vhodné vyzdvihnout, protože nebyly součástí diplomního semináře. Po pečlivých analýzách přišla jasná odpověď „co“ diplomantka považuje za řešení. Blok, který je tvořen jednotlivými solitéry, které neztratí svojí vlastní autonomii, ale přesto udrží důležité vlastnosti bloku. To je velmi těžký úkol a příklad soudobé úvahy o městě. Rigidní dostavování ideálního města není všelék, dokonce ani lék. Právě proto zadáváme témata a parcely, kde nelze použít jednoduché recepty. Kde si studenti musejí uvědomit překryv historických vrstev a nemožnost jejich čistění.

Otevřený blok, který má Eva na mysli, fixoval kvality městského bloku – uliční čáru, soukromí vnitrobloku, rozdíl mezi uličním a dvorním obrazem domu a zároveň svojí dekonstrukcí dovoloval užít kvalitu fixovanou historickou vrstvou – průhled na kopec, vzdušnost místa. Je třeba to mírně vysvětlit. Protože neexistuje regulace, stavitelé domů na okolních parcelách se k prázdné parcele začali chovat tak, jako kdyby tam žádný blok v uliční čáře nikdy vzniknout neměl. Otvírají se do něj jako do vnitrobloku. Užívají výhledy, které jsou de-facto chvilkovým nonsensem. S absurdností, se kterou zaměňují otevřenost uličních a dvorních fasád, je nutné se vypořádat. Dekonstruovaný blok je jednou z variant, jak obyvatelům sousedních domů co nejméně uškodit. Odtud tedy zjednodušené pojmenování – „vzdušnost“.

U takto řešeného bloku se Eva musela vyvarovat několika nástrahám. Pokud mají domy působit autonomně, nesmí být přechod z uliční do dvorní fasády příliš kontrastní. Postmoderní schémata domů s „odříznutými“ fasádami evokujícími pohled do vnitřností domu by bylo příliš laciné téma. Stejně tak, jako slepé proluky mezi jednotlivými domů bloku. Podobným způsobem, tedy pečlivým navrhováním, přidáváním a ubíráním ingrediencí do předem stanoveného konceptu se Evě podařilo udržet balanc. Navrhla blok, sestávající z jednotlivých kamenů, z nichž každý je solitérem. Velice si vážím jemné práce s deformací domů, otevřeností fasád, strukturou fasády, ornamentem, parterem ulice i vnitrobloku. Sledovat práci bylo o to zajímavější, že Eva je nadaná a umí používat mnohem rozsáhlejší rejstřík, než ukázala v projektu. Zajímavé bylo sledovat ukázněnost rozhodnutí, kdy bylo třeba něco vtipného a hezkého oželet ve prospěch celku. Ano, bylo potřeba, aby jednotlivé domy byly monochromní, bylo potřeba se rozhodnout, zdali budou první housle hrát struktury jednotlivých prvků fasády nebo je oželím a použiji ornamentální zábradlí. Mohl bych vyjmenovávat dál. Je paradoxní, jak samozřejmě a pevně působí nároží, které je tvořeno de-facto prolukou dekonstruovaného bloku kolem původní vzrostlé lípy.

Parcela byla záměrně vybraná v místě, kde se realitní mapa pohybuje velmi vysoko. Studenti navrhovali luxusní zboží. Na Karla Teigeho museli na jeden semestr zapomenout a učit se šetřit peníze jiným způsobem: navrhovat drahé zboží, které bude mít kupce. Úvahy byly pochopitelně akademické. Český trh je zahlcen podměrečným nekvalitním zbožím, nabízeným jako solidnost. I slovo bohatství je relativní. Eva ve svém komplexu navrhuje byty různé velikosti, ale podobného standardu. Byty mají výhled, spojení s exterierem a kvalitní prostorový rozvrh, řekněme expozici či scénář bydlení. V ateliérových pracích zkoušíme mimo jiné hledat odpovědi na odchod rodin za město, tedy poměřovat navrhované bytové domy s komfortem, který nabízí individuální bydlení, rodinný dům se zahradou. Odpověď Evy Rosenové považuji za adekvátní.

Flexibilita půdorysů domu, počet bytů na komunikační jádro, způsob řešení exteriérových částí bytů – to všechno patří k silným stránkám projektu. (Zde poznámka: aby byla skutečně dodržena flexibilita půdorysů bytu, je třeba tlačit sociální zázemí důsledněji k centru půdorysu celého domu).
Výčtem jednotlivých vlastností projektu, bych vlastně jen přepisoval to, co je řečeno ve srozumitelném autorském textu diplomantky.

Diplomantce bych měl i něco závažného vytknout, aby měla na co odpovědět, že? Tedy svojí budoucí kolegyni dávám její poslední školní úkol: Vytkni si něco sama. Zkritizuj, co se ti nepovedlo a řekni, jak bys to vyřešila lépe.
Navrhuji známku A.


1.února 2015
Michal Kuzemenský 

_________________________________________________________________________


.

zadání projektu je zde    

.

Summary of the semester task

Apartment House(s) at Zatlanka Street in Prague-Smíchov, on the plot of the size of an urban block, was this semester our studio theme. How to propose an urban unit of a scale, context and typology that used to be designed by more architects? The maximum emphasis of the task was put on the shift from the urban block to the details of an apartment house and of an apartment, accenting verification of the dwelling comfort. Students ought to prove the apartment´s inner space distribution, it exposition – a scenario of housing in high resolution. They dealt with housing standards, depth of apartment layouts, light comfort, insulation, views, and exterior of apartments – loggias, balconies, terraces. The location and attributes of the plot determined higher standard of housing. What do notions of LUXURY, COMFORT, STANDARD mean in urban scale, architecture and housing details?
The task was to verify potential of the plot; to justify the proposal in a wider context; to design of apartments of various standards. Mapping scheme of different standard of apartments in the entire block was required, including justification and presentation of proposed solution. Students were solving the street level plan of the plot. They focused on distribution of private, public, semi-private, semi-public spaces of the site. No public commercial services were required. If proposed for the housing complex, a student´s task was to justify options of other than housing programme.
The work was complemented by monolithic model in scale 1:100 with equal detailing of the surroundings and proposed objects.


.


more projects with the same semester taskprojekty stejného zadání zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat